OBSAH

 • Mimoriadna forma vyučovania ....

  Naša ZUŠ už od prvého dňa mimoriadneho prerušenia vyučovania nabehla na systém práce z domu - „home office“. Každý rodič alebo žiak našej školy bol kontaktovaný triednym učiteľom a bol s ním individuálne dohodnutý režim tohto spôsobu vyučovania.

  Na hudobnom odbore žiaci s pedagógom pracujú formou zadávania individuálnych úloh tak, ako to je aj pri riadnom vyučovaní. Zmenou je, ale spätná väzba, ktorá je zabezpečovaná vo veľkej miere formou video – audiochatu so žiakom. Táto forma sa ukázala ako najefektívnejšia v tejto mimoriadnej forme vyučovania. Samozrejme táto mimoriadna forma si žiadala aj zmeny plánov vzdelávania, ktoré pedagógovia pozmenili a upriamili pozornosť  na pestovanie sebakontroly a improvizácie u žiakov. Formou spolupráce triednych učiteľov s učiteľmi hudobnej náuky dostávajú žiaci kreatívne úlohy aj z tohto predmetu.

  Učitelia skupinových predmetov sa zamerali na vlastnú kreativitu žiakov formou výziev a mimoriadnych úloh. Výsledky výziev napr. VO môžete sledovať na našom FB.

  Učitelia TO pracujú formou skupín s nácvikom „predtočených“   krokov a tancov, kde žiaci po nacvičení odosielajú svoj výkon učiteľke formou videa.

  Aj žiaci LDO pracujú vo videochatoch na svojich prednesoch a vytvárajú spoločne text piesne, ktorý po ukončení týchto opatrení zhudobníme.          

                   

  Sme veľmi radi, že môžeme naďalej pokračovať vo vašom umeleckom vzdelávaní, ktoré určite prináša v týchto dňoch zaujímavú zmenu. Tešíme sa na Vás a prajeme vám aj vašim rodinám, hlavne veľa zdravia a množstvo potrebných síl.

  Pri akýchkoľvek otázkach nás kontaktujte na náš email zusmvileca@stonline.sk alebo do správy na našom FB.

  Ďakujeme.   

 • Vážení rodičia a žiaci ZUŠ Michala Vileca

  Minister školstva, vedy, výskumu a športu SR Branislav Gröhling rozhodol podľa § 150 ods. 8 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) 

  o mimoriadnom prerušení vyučovania v školách a prevádzky školských zariadení od 30. marca 2020 do odvolania.

 • ROZHODNUTIE

 • Oznámenie o udelení riaditeľského voľna

 • Nové odporúčania krízového štábu v meste Bardejov

  V pondelok (9.marca) dvakrát zasadal mestský krízový štáb, ktorý tak nadviazal na svoje sobotné zasadnutie, ale už za podstatne zmenenej situácie vo vývoji šírenia koronavírusu. Ako na popoludňajšom zasadnutí skonštatoval aj epidemiológ Regionálneho úradu verejného zdravotníctva (RÚVZ) v Bardejove Július Zbyňovský, takéto zasadnutia RÚVZ víta aj v súvislosti s ukončenými školskými prázdninami a návratom žiakov a pedagógov do školských lavíc.

  Podľa informácií, ktoré na dnešnom zasadnutí odzneli je situácia v školách monitorovaná: keďže počet detí, ktorí sa vrátili z kritických miest a oblastí nie je malý, je na zvážení každého riaditeľa školského zariadenia (a tak znelo aj odporúčanie krízového štábu), aby v prípade akýchkoľvek pochybností o správnosti postupu kontaktoval RÚVZ a po konzultácii s ním prijímal ďalšie opatrenia na zamedzenie prípadného ďalšieho šírenia vírusu. Krízový štáb taktiež už skôr – až do odvolania – zrušil filmové predstavenia v kine Žriedlo a dnes prijal rozhodnutie o uzavretí mestskej plavárne, pričom taktiež až do odvolania.

  Primátor mesta v tomto duchu bude listami informovať o odporúčaniach krízového štábu jednak riaditeľov mestských obchodných spoločností, ako aj riaditeľov rozpočtových a príspevkových organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta, ale taktiež občanov a organizácie na území mesta o uplatňovaní prijatých preventívnych opatrení.

  Krízový štáb opätovne zdôrazňuje, že týmito opatreniami nesleduje eskalovanie situácie, ale naopak – svojimi krokmi a prijímaním konkrétnych odporúčaní sa snaží o triezve posúdenie rizík a ich maximálnu elimináciu.

 • Ministerstvo školstva vydalo druhé usmernenie v súvislosti so šírením koronavírusu

  V súvislosti so šírením respiračného ochorenia vyvolaného novým koronavírusom COVID-19 zasadal dňa 6. 3. 2020 Ústredný krízový štáb, ktorý prijal viaceré nové opatrenia a zákazy. Na základe uvedených prijatých opatrení Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR vydáva 2. usmernenie k šíreniu koronavírusu pre školy, školské zariadenia, zamestnancov rezortu školstva a športové zväzy v tomto znení:

   

   

  RUŠIA SA:

  1. s okamžitou platnosťou všetky zájazdy, exkurzie a študijné pobyty žiakov a študentov do zahraničia,

  2. návštevy v reedukačných výchovných zariadeniach až do odvolania.

  Dôrazne sa neodporúča cestovať do krajín, kde sa koronavírus objavil - hlavne do Talianska.

  MŠVVaŠ nemá možnosť vylúčiť z vyučovania v rámci povinnej školskej dochádzky žiakov, ktorí neprejavujú príznaky ochorenia len z dôvodu, že boli na pobyte v oblastiach postihnutých výskytom koronavírusu, je potrebné riadiť sa pokynmi hlavného hygienika, regionálneho úradu verejného zdravotníctva, resp. Úradu verejného zdravotníctva.

  MŠVVaŠ zároveň chápe obavy rodičov a detí z koronavírusu, a preto DÔRAZNE apeluje na rodičov, pokiaľ sa ich deti vrátili z oblastí, kde sa koronavírus objavil, aby sami zvážili ich 14-dňovú domácu izoláciu.

  Ak sa osoby, ktoré sa zdržiavali v oblastiach, kde sa koronavírus objavil, rozhodnú nerešpektovať odporúčanie ostať doma a zamestnávateľ, resp. zriaďovateľ má obavy z možného rozširovania koronavírusu, má možnosť svoje kroky konzultovať s regionálnym úradom verejného zdravotníctva, resp. s Úradom verejného zdravotníctva.

  Naďalej platí, že v prípade, ak sa žiaci, učitelia, zamestnanci škôl a školských zariadení a taktiež zamestnanci rezortu školstva vrátili z oblastí, kde sa potvrdil výskyt koronavírusu, musia takéto osoby v najbližších 14 dňoch od návratu kontrolovať svoj zdravotný stav.

  Naďalej trvale až do odvolania platia a musia sa dodržiavať nižšie uvedené odporúčania:

  - v prípade, že sa u ktorejkoľvek osoby, ktorá sa nachádzala v oblastiach, kde sa vírus vyskytol, objavia počas 14 dní od návratu symptómy spojené s ochorením spôsobeným koronavírusom, a to najmä zvýšená teplota, kašeľ, bolesti v hrdle, táto osoba musí ostať doma, nechodiť priamo k lekárovi, kontaktovať lekára telefonicky, popísať mu symptómy a riadiť sa jeho príkazmi,- v prípade, že lekár na základe popísaných symptómov rozhodne, že daná osoba musí byť hospitalizovaná, pošle lekár pre danú osobu špeciálnu sanitku. Každopádne nesmie takáto osoba chodiť sama na pohotovosť alebo na infekčné oddelenie,- v prípade, že symptómy nebudú ťažké, môže obvodný lekár rozhodnúť, že osoba ostane v domácej karanténe,- v prípade, že sa vyskytne podozrenie u žiaka bývajúceho na internáte, je potrebné postupovať obdobne. 

  Pre materské školy, základné školy, stredné školy, vysoké školy, školské zariadenia, študentské domovy a internáty ministerstvo školstva odporúča dodržiavať všeobecné preventívne ochranné opatrenia:

  - pravidelne si umývať ruky mydlom a vodou po dobu najmenej 20 sekúnd alebo použiť dezinfekčný            prostriedok na báze alkoholu,

  - nedotýkať sa očí, nosa a úst neumytými rukami,

  - pri kašľaní zakryť ústa a nos jednorazovou vreckovkou a následne ju zahodiť do koša,
  - vyvarovať sa úzkeho kontaktu s ľuďmi, ktorí majú príznaky infekcie dýchacích ciest a ktorí majú najmenej   

    jeden z nasledujúcich príznakov: horúčka, kašeľ, bolesť hrdla a dýchavičnosť.

  Call centrá:

  · Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky – 0917 222 682

  · Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Banskej Bystrici - 0918 659 580

  · Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Bratislave – 0917 426 075

  · Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Nitre – 0948 495 915

  · Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Trnave - 0905 903 053

  · Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Trenčíne – 0911 763 203

  · Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach – 0918 389 841

  · Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Prešove – 0911 908 823

  · Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Žiline – 0905 342 812

   

   

 • Vianočné prázdniny ....

  Základná umelecká škola Michala Vileca  praje v šetkým svojím žiakom, rodičom, pedagógom a všetkým našim  priaznivcom krásne a požehnané Vianoce a ešte lepší a na umenie plodnejší rok 2020. 

  Prázdniny trvajú od  21.12.2019 do 7.1.2020, nástup na riadne vyučovanie bude 8. 1. 2020. 

   

  PF 2020 

   

 • Vianočný galaprogram .....

  Srdečne Vás pozývame !!!!

  Svojou prítomnosťou podporíte našich šikovných žiakov

  a ich pedagógov a vstupným pomôžete nášmu kolegovi zo sabinovskej ZUŠ - ky.

  Bližšie info na http://nadvochkolesa.ch/moj-pribeh

  Tešíme sa na Vás.

 • Projekt „ Dni umenia dvoch národov“ v poľskom Krakowe

  Projekt „ Dni umenia dvoch národov“ v poľskom Krakowe
  28. 10. 2019

  V dňoch 28. a 29. októbra 2019 sa naša ZUŠ Michala Vileca zapojila ako spoluorganizátor do projektu „ Dni umenia dvoch národov“ v poľskom Krakowe. Tento projekt vypracovala Európska asociácia rodičov v Bruseli. Participovalo na ňom 7 umeleckých subjektov a medzi nimi aj naša ZUŠ.

  Projekt obsahoval spoločné kultúrno – spoločenské aktivity, na ktorých sa spolupodieľali obe strany – slovenská aj poľská.

  Komorný zbor Hviezdička pod vedením p. uč. Mgr. Chodelkovej vystúpil a liturgickými spevmi obohatil slávnostnú svätú omšu v priestoroch nádherného Mariánskeho kostola, na ktorej sa zúčastnili všetci účastníci v spolupráci s Krakowským biskupským úradom a úradom Slovákov  žijúcich v zahraničí. Po slávnostnej omši nasledoval veľký galaprogram v priestoroch  Szkoły Muzycznej I i II stopnia im. Bronisława Rutkowskiego, kde vystúpil náš Žiacky akordeónový orchester pod vedením p. uč. Mgr. Miloslava Stojana, spomínaný komorný zbor Hviezdička, Zuzana Jurčová v hre na zobcovej flaute a saxofóne a spevom koncert obohatil Kristián Guttek v sprievode p. uč. Františka Palšu.   

  Kristián Guttek ešte vystúpil v programe  Szkoły Muzycznej I i II stopnia im. Bronisława Rutkowskiego pri príležitosti 55. výročia jej založenia.

  Naši žiaci, ale aj pedagógovia ako vždy reprezentovali našu škola a naše mesto výnimočnými interpretáciami, za ktoré si vyslúžili obrovský potlesk.

  Sprievodnými akciami akými boli prehliadka soľnej bani Wieliczka, či prehliadka hradu Wawel  si účastníci spríjemnili pobyt tohto dvojdňového projektu.

 • Výzva na predkladanie cenových ponúk.

  Výzva na predkladanie cenových ponúk.

  Výzva na predkladanie cenových ponúk k zhotoveniu krojov a čižiem pre folklórny súbor Vienok pri ZUŠ Michala Vileca, Bardejov, podľa špecifikácie obstarávateľa a výzvy na predloženie cenovej ponuky.

 • Náš úspešný spevák ....

  V závere tohto mesiaca náš úspešný spevák Kristián Guttek z triedy p. uč. Mgr. Anny Chodelkovej, DiS.art opäť ukázal svojou interpretáciou v klasickom speve, že v Bardejove máme talenty, o ktorých vie celé Slovensko. Na celoslovenskej súťaži   „ Detský hudobný festival “ v Banskej Bystrici získal tento talentovaný interpret najvyšší počet bodov s pomedzi všetkých účastníkov a stal sa tak laureátom celej súťaže. O týždeň neskôr na speváckej súťaži „Moyzesov Slávik“ v Prešove získal opäť  zlaté pásmo. Nemalá zásluha k týmto speváckym úspechom patrí aj korepetítorovi ZUŠ Michala Vileca p. uč. Františkovi Palšovi, DiS.art.            

 • Súťaž v hre na keyboard Východoslovenského regiónu

  14.mája. 2019 usporiadala Základná umelecká škola Michala Vileca už  10. ročník „Súťaže v hre na keyboard Východoslovenského regiónu“.

  Súťaž sa konala  v priestoroch ZUŠ vo veľkej koncertnej sále.  Tohto  ročníka sa súťaže zúčastnilo 18 žiakov v štyroch kategóriách z 10 základných umeleckých škôl.  Úroveň súťaže bola na vysokej úrovni, čo potvrdila aj odborná porota v zložení  p. Mgr. Michal Germuška, Mgr. Marcel Prokop, DiS.art  a Peter Vyslocký, DiS art.  Aj keď bolo rozhodovanie veľmi ťažké porota nakoniec  rozdala v najvyššom ocenení spolu  6 miest v zlatom pásme.  Veľkú radosť nám urobili naši žiaci, ktorí boli ocenení práve  v najvyššom pásme :     Peter Marcinčák z triedy p. uč. Petra Skurku,  DiS. art

                                            Adrián Žlebek  z triedy p. uč. Mgr. Martina Vaška, DiS,art

                                             Bronislava Mlynarovičová z triedy p. uč. Miroslava Vaška DiS, art

  V striebornom pásme :  Dávid Gdovin  z triedy p. uč. Petra Skurku, DiS. art

   

  Laureátom súťaže sa stal  Richard Čuba  zo  ZUŠ  Košice - Bernoláková

  Všetkým oceneným blahoželáme. 

  Tento, ale aj minulé ročníky súťaže v hre na keyboard  bol nielen meraním si síl skvelých žiakov hrajúcich na tomto nástroji, ale aj praktickou výmenou skúseností a nových poznatkov pedagógov vo výučbe tohto stále sa rozvíjajúceho  elektronického  hudobného nástroja. 

 • Slávik Slovenska 2019 - okresné kolo

  V piatok  10. 5. 2019  Základná umelecká škola Michala Vileca organizovala okresné kolo už 29. ročníka celoslovenskej speváckej súťaže Slávik Slovenska 2019.

  Na tejto súťaži v speve slovenských ľudových piesní sa zúčastnilo 20 spojených, základných a základných umeleckých škôl celého bardejovského okresu.

  Súťažilo sa v troch kategóriách nad ktorými vyhlásila výsledný verdikt, prvého postupujúceho do krajského kola odborná porota v zložení – doc.  PaedDr.  Ľubomír Šimčík, PhD. , p. Monika Soroková  a p. PhDr. Ján Suráň.    

  Súťažiaci  spievali dve ľudové piesne, z ktorých jedna bola spievaná bez sprievodu a musela byť vybraná zo Spevníčka určeného pre tento ročník súťaže.  

  Vynikajúcu úroveň súťaže podporila aj Ľudová hudba ZUŠ M. Vileca, ktorá jednotlivých súťažiacich sprevádzala.

   

  v I. kategórii zvíťazila Tamara Kuchtová   –  ZŠ Osikov

  v II. kategórii zvíťazila Vanesa Kurtyová   –  SŠ Zborov                                 

  a v III.  kategórii zvíťazila Michaela Kožlejová   –  ZŠ na Komenského ulici

  Všetci víťazi postupujú do krajského kola tejto súťaže, ktoré sa uskutoční v Prešove  30. mája  2019. 

  Víťazom držíme palce a všetkým zúčastneným spevákom blahoželáme za krásne spevácke výkony.

 • Kvetinkové koncerty

  V pondelok  10. mája sa na našej ZUŠ Michala Vileca uskutočnili dva krásne koncerty venované všetkým mamkám, babkám .... Kvetinkový koncert je už na našej škole tradíciou. Ďakujeme všetkým účinkujúcim ako aj publiku, ktoré prišlo podporiť naše mladé talenty.      

 • Stalo sa ešte v apríli ....

  Stalo sa ešte v apríli ....

  Naša základná umelecká škola spolupracovala na programe na Radničnom námestí pri príležitosti

  „ Dňa EU“.  V programe vystúpil DFS Vienok so Žiackou ľudovou hudbou a žiaci tanečného odboru.

  V ten istý deň sme spolupracovali na programe „ Otvárania fontán", kde vystúpil náš pedagóg Marián Bukovský.

 • Kvetinkový koncert

 • Slávik Slovenska 2019

 • Veľkonočné prázdniny !!!

  Veľkonočné prázdniny !!!

  Želáme Vám veselú Veľkú noc, veľa vody, pohody, spokojnosti a radosti.

  Veľkonočné prázdniny sú od 18. 4. 2019 do 23.4.2019. Nástup do školy po prázdninách je v stredu 24.4.2019

 • Koncert bývalých absolventov

 • Valentínsky koncert

Novinky

Kontakt

 • Základná umelecká škola Michala Vileca
  Hurbanova 10, 085 01 Bardejov
 • +421 54 4722365

Fotogaléria