OBSAH

 • Projekt „ Dni umenia dvoch národov“ v poľskom Krakowe

  Projekt „ Dni umenia dvoch národov“ v poľskom Krakowe
  28. 10. 2019

  V dňoch 28. a 29. októbra 2019 sa naša ZUŠ Michala Vileca zapojila ako spoluorganizátor do projektu „ Dni umenia dvoch národov“ v poľskom Krakowe. Tento projekt vypracovala Európska asociácia rodičov v Bruseli. Participovalo na ňom 7 umeleckých subjektov a medzi nimi aj naša ZUŠ.

  Projekt obsahoval spoločné kultúrno – spoločenské aktivity, na ktorých sa spolupodieľali obe strany – slovenská aj poľská.

  Komorný zbor Hviezdička pod vedením p. uč. Mgr. Chodelkovej vystúpil a liturgickými spevmi obohatil slávnostnú svätú omšu v priestoroch nádherného Mariánskeho kostola, na ktorej sa zúčastnili všetci účastníci v spolupráci s Krakowským biskupským úradom a úradom Slovákov  žijúcich v zahraničí. Po slávnostnej omši nasledoval veľký galaprogram v priestoroch  Szkoły Muzycznej I i II stopnia im. Bronisława Rutkowskiego, kde vystúpil náš Žiacky akordeónový orchester pod vedením p. uč. Mgr. Miloslava Stojana, spomínaný komorný zbor Hviezdička, Zuzana Jurčová v hre na zobcovej flaute a saxofóne a spevom koncert obohatil Kristián Guttek v sprievode p. uč. Františka Palšu.   

  Kristián Guttek ešte vystúpil v programe  Szkoły Muzycznej I i II stopnia im. Bronisława Rutkowskiego pri príležitosti 55. výročia jej založenia.

  Naši žiaci, ale aj pedagógovia ako vždy reprezentovali našu škola a naše mesto výnimočnými interpretáciami, za ktoré si vyslúžili obrovský potlesk.

  Sprievodnými akciami akými boli prehliadka soľnej bani Wieliczka, či prehliadka hradu Wawel  si účastníci spríjemnili pobyt tohto dvojdňového projektu.

 • Výzva na predkladanie cenových ponúk.

  Výzva na predkladanie cenových ponúk.

  Výzva na predkladanie cenových ponúk k zhotoveniu krojov a čižiem pre folklórny súbor Vienok pri ZUŠ Michala Vileca, Bardejov, podľa špecifikácie obstarávateľa a výzvy na predloženie cenovej ponuky.

 • Náš úspešný spevák ....

  V závere tohto mesiaca náš úspešný spevák Kristián Guttek z triedy p. uč. Mgr. Anny Chodelkovej, DiS.art opäť ukázal svojou interpretáciou v klasickom speve, že v Bardejove máme talenty, o ktorých vie celé Slovensko. Na celoslovenskej súťaži   „ Detský hudobný festival “ v Banskej Bystrici získal tento talentovaný interpret najvyšší počet bodov s pomedzi všetkých účastníkov a stal sa tak laureátom celej súťaže. O týždeň neskôr na speváckej súťaži „Moyzesov Slávik“ v Prešove získal opäť  zlaté pásmo. Nemalá zásluha k týmto speváckym úspechom patrí aj korepetítorovi ZUŠ Michala Vileca p. uč. Františkovi Palšovi, DiS.art.            

 • Súťaž v hre na keyboard Východoslovenského regiónu

  14.mája. 2019 usporiadala Základná umelecká škola Michala Vileca už  10. ročník „Súťaže v hre na keyboard Východoslovenského regiónu“.

  Súťaž sa konala  v priestoroch ZUŠ vo veľkej koncertnej sále.  Tohto  ročníka sa súťaže zúčastnilo 18 žiakov v štyroch kategóriách z 10 základných umeleckých škôl.  Úroveň súťaže bola na vysokej úrovni, čo potvrdila aj odborná porota v zložení  p. Mgr. Michal Germuška, Mgr. Marcel Prokop, DiS.art  a Peter Vyslocký, DiS art.  Aj keď bolo rozhodovanie veľmi ťažké porota nakoniec  rozdala v najvyššom ocenení spolu  6 miest v zlatom pásme.  Veľkú radosť nám urobili naši žiaci, ktorí boli ocenení práve  v najvyššom pásme :     Peter Marcinčák z triedy p. uč. Petra Skurku,  DiS. art

                                            Adrián Žlebek  z triedy p. uč. Mgr. Martina Vaška, DiS,art

                                             Bronislava Mlynarovičová z triedy p. uč. Miroslava Vaška DiS, art

  V striebornom pásme :  Dávid Gdovin  z triedy p. uč. Petra Skurku, DiS. art

   

  Laureátom súťaže sa stal  Richard Čuba  zo  ZUŠ  Košice - Bernoláková

  Všetkým oceneným blahoželáme. 

  Tento, ale aj minulé ročníky súťaže v hre na keyboard  bol nielen meraním si síl skvelých žiakov hrajúcich na tomto nástroji, ale aj praktickou výmenou skúseností a nových poznatkov pedagógov vo výučbe tohto stále sa rozvíjajúceho  elektronického  hudobného nástroja. 

 • Slávik Slovenska 2019 - okresné kolo

  V piatok  10. 5. 2019  Základná umelecká škola Michala Vileca organizovala okresné kolo už 29. ročníka celoslovenskej speváckej súťaže Slávik Slovenska 2019.

  Na tejto súťaži v speve slovenských ľudových piesní sa zúčastnilo 20 spojených, základných a základných umeleckých škôl celého bardejovského okresu.

  Súťažilo sa v troch kategóriách nad ktorými vyhlásila výsledný verdikt, prvého postupujúceho do krajského kola odborná porota v zložení – doc.  PaedDr.  Ľubomír Šimčík, PhD. , p. Monika Soroková  a p. PhDr. Ján Suráň.    

  Súťažiaci  spievali dve ľudové piesne, z ktorých jedna bola spievaná bez sprievodu a musela byť vybraná zo Spevníčka určeného pre tento ročník súťaže.  

  Vynikajúcu úroveň súťaže podporila aj Ľudová hudba ZUŠ M. Vileca, ktorá jednotlivých súťažiacich sprevádzala.

   

  v I. kategórii zvíťazila Tamara Kuchtová   –  ZŠ Osikov

  v II. kategórii zvíťazila Vanesa Kurtyová   –  SŠ Zborov                                 

  a v III.  kategórii zvíťazila Michaela Kožlejová   –  ZŠ na Komenského ulici

  Všetci víťazi postupujú do krajského kola tejto súťaže, ktoré sa uskutoční v Prešove  30. mája  2019. 

  Víťazom držíme palce a všetkým zúčastneným spevákom blahoželáme za krásne spevácke výkony.

 • Kvetinkové koncerty

  V pondelok  10. mája sa na našej ZUŠ Michala Vileca uskutočnili dva krásne koncerty venované všetkým mamkám, babkám .... Kvetinkový koncert je už na našej škole tradíciou. Ďakujeme všetkým účinkujúcim ako aj publiku, ktoré prišlo podporiť naše mladé talenty.      

 • Stalo sa ešte v apríli ....

  Stalo sa ešte v apríli ....

  Naša základná umelecká škola spolupracovala na programe na Radničnom námestí pri príležitosti

  „ Dňa EU“.  V programe vystúpil DFS Vienok so Žiackou ľudovou hudbou a žiaci tanečného odboru.

  V ten istý deň sme spolupracovali na programe „ Otvárania fontán", kde vystúpil náš pedagóg Marián Bukovský.

 • Kvetinkový koncert

 • Slávik Slovenska 2019

 • Veľkonočné prázdniny !!!

  Veľkonočné prázdniny !!!

  Želáme Vám veselú Veľkú noc, veľa vody, pohody, spokojnosti a radosti.

  Veľkonočné prázdniny sú od 18. 4. 2019 do 23.4.2019. Nástup do školy po prázdninách je v stredu 24.4.2019

 • Koncert bývalých absolventov

 • Valentínsky koncert

 • Rodičovské stretnutie pre žiakov prípravného ročníka na HO

  Rodičovské stretnutie pre žiakov prípravného ročníka na HO
  28. 1. 2019

  Pozývame všetkých rodičov žiakov prípravného ročníka na hudobnom odbore na rodičovské stretnutie, ktoré sa uskutoční 28. januára 2019 o 16.30 v našej VKS. 

 • Vystúpenie na bardejovských Vianočných trhoch

  20. 12. 2018

  Naša ZUŠ prispela k atmosfére Vianočných trhoch svojim programom. Vystúpili žiaci TO, p. uč. Bukovského, Vaška a p .uč. Chodelkovej.  

 • Vianočná rozprávka Kráľ drozdia brada

  19. 12. 2018

  Ako je už zvykom aj vianočné predstavenie patrí do programu našej ZUŠ. Ani tento rok žiaci LDO a TO nezaháľali a pripravili pre škôlky, školy a širokú verejnosť krásne predstavenie.   

 • Vianočný program pre kamión Cola - cola

  Vystúpili žiaci p. uč. Chodelkovej a p. uč. Skurku 

 • Vianočné vystúpenie pre Ligu proti rakovine ....

  11. 12. 2018

  Vystúpili žiaci p. uč. Jászayovej a žiaci TO 

 • Vianočné vystúpenie v seniorcentre Antik

  13. 12. 2018

  Vystúpenie pre našich seniorov ...vystúpili žiaci TO  za sprievodu p. uč. Palšu    

 • Slávnostná akadémia k 80 - výročiu našej ZUŠ

  Slávnostná akadémia k 80 - výročiu našej ZUŠ
  7. 12. 2018

  Je to už neuveriteľných 80 rokov od kedy svoje brány prvý krát otvorila najstaršia umelecká škola v našom regióne  -  Základná umelecká škola Michala Vileca. Oslavy tohto výročia vrcholili práve tento školský rok a vyvrcholili v piatok 7. decembra 2018 Slávnostnou akadémiou v priestoroch koncertnej sály spomínanej Základnej umeleckej školy.

  Slávnostný koncert, na ktorom vystúpili terajší , ale aj bývalí žiaci tejto školy a ich pedagógovia ukázal nesmiernu kvalitu tejto vzdelávacej inštitúcie, ktorá je aj v tejto modernej dobe nezastupiteľným kultúrnym článkom nášho mesta Bardejov.  Tóny klasickej,  ale aj modernej hudby a folklóru, striedali gratulácie a pozdravy pozvaných hostí, ktorí s oslavujúcou inštitúciou spolupracovali resp. sa na jej histórii spolupodieľali. Najvyšším ocenením práce celého kolektívu a ich žiakov bolo odovzdanie v poradí už druhej „ceny primátora mesta Bardejov“  MuDr. Borisa Hanuščaka, ktorý toto ocenenie aj vlastnoručne odovzdal do rúk riaditeľky školy Mgr. Márii Ďurčákovej.

  V túto slávnostnú chvíľu boli riaditeľkou školy ocenení  aj  žiaci, pedagógovia a sponzori, ktorí našu školu mimoriadne reprezentovali  resp. pomáhali vytvárať Základnej umeleckej škole Michala Vileca status úspešnej a živej umeleckej školy.  Boli to žiaci Kristián Guttek, Tomáš Jurč, Vanessa Varaliová, pedagógovia Marián Bukovský, František Palša, Mgr. Miloslav Stojan, PaedDr. Helena Tomečková, Peter Vyslocký a sponzori Mgr. Marcela Hudáková, Ivan Reviľák, Ing. Mária Vaňková  a Ing. Jaroslav Žák.         

  Počas slávnostného večera svetlo sveta uzrelo aj nové v poradí už druhé CD, na ktorom sú zachytené tie  najlepšie hudobné výsledky  individuálnej, ale aj kolektívnej práce našich žiakov  a ich pedagógov. Tiež bola pri príležitosti 80 – teho  výročia založenia ZUŠ  vydaná  pamätnica, kde je  zachytených posledných 10 rokov histórie školy  a ktorá bola spolu s CD  prezentom pre pozvaných hostí.        

  Základnú umeleckú  školu Michala Vileca a jej úspešných 80 rokov vytvárali vždy hlavne jej zamestnanci a učitelia, ktorým patrilo záverečné defilé a ktorým sa obecenstvo v závere poďakovalo obrovským potleskom.    

  Ďakujeme všetkým absolventom našej školy, bývalým aj terajším zamestnancom, mestu Bardejov a všetkým, ktorí našu školu podporujú a oceňujú tak prácu Základnej umeleckej školy Michala Vileca v Bardejove.   

 • Program na vítanie Mikuláša na Radničnom námestí ...

  5. 12. 2018

  Vystúpili žiaci p. uč. Chodelkovej a p. uč. Bukovského 

Novinky

Kontakt

 • Základná umelecká škola Michala Vileca
  Hurbanova 10, 085 01 Bardejov
 • +421 54 4722365

Fotogaléria