• Naša škola  v tomto roku píše svoju 85-ročnú históriu. 6. februára 2023 uplynulo už 85 rokov od doby,  keď bola založená  prvá Hudobná škola v Bardejove. Myšlienka založiť školu vznikla v jeseni 1937 na pôde Rodičovského združenia Štátnej československej reálky, kde sa začali aj prípravné práce na jej vznik. Po neúspešnom pokuse zastrešiť školu pod nejakú inštitúciu sa to nakoniec podarilo  v rámci Dramatického združenia Svornosť.

      Prvá etapa činnosti školy zahŕňa obdobie rokov 1938 – 1944. Pod vplyvom vojnových udalostí bola činnosť školy pozastavená na dlhých 10 rokov.

      Druhá etapa činnosti školy začala s vyučovaním 8. novembra 1954 a pokračuje nepretržite dodnes.  Takže škola má vlastne dve výročia : 70 rokov  od svojho vzniku  a 60 rokov činnosti školy. Za tie roky prešla obrovským vývinom. Po zmene názvu v roku 1961 na Ľudovú školu školu umenia pribudol k hudobnému odboru  v roku  1972 aj odbor výtvarný. V roku 1976 to bol odbor literárno-dramatický a v roku 1978 tanečný odbor.

      Prelomovým rokom vo vývoji školy bol rok 1990, keď škola získala reprezentačné priestory v budove bývalého OV KSS na Hurbanovej ulici, kde sídli dodnes.  Tak sa všetky odbory dostali pod jednu strechu, čo umožnilo výbornú spoluprácu medzi odbormi. Dochádza aj k preklasifikovaniu ĽŠU od školských zariadení ku školám  a k zmene názvu na Základnú umeleckú školu. Kvalitná činnosť školy bola v roku 1994  ocenená Ministerstvom školstva SR prepožičaním čestného názvu Základná umelecká škola Michala Vileca po známom bardejovskom hudobníkovi a skladateľovi. Ako jedna z prvých škôl prešla 1.1.1997 na právnu subjektivitu. V roku 2002  sa   našim zriaďovateľom stalo Mesto Bardejov.

       Záujem o štúdium na našej škole je stále veľký. Len na porovnanie : v roku  1938 školu navštevovalo 58 žiakov a v roku 2008 to bolo 1.100 žiakov.