• Školné na našej ZUŠ-ke

   • Milí rodičia.
     

    Tak ako po minulé roky aj tento školský rok spúšťame evidenciu platieb Vášho príspevku /školné/ cez systém Edupage.

    Platba sa dá realizovať :

     

    Príspevok / školné/ sa uhrádza jednou platbou za september až január do 15. októbra a za obdobie február až jún do 10. marca. V prípade platby priamo cez EduPage zakliknete platbu za 5 mesiacov /september, október, november.../  Na individuálnom splátkovom kalendári je potrebná osobná dohoda s triednym učiteľom resp. s riaditeľom školy.   

     

    V prípade akýchkoľvek otázok nás neváhajte kontaktovať.

    „Učíme deti k umeniu“

     

    S pozdravom

    Mgr. Miloslav Stojan, DiS.art

    riaditeľ ZUŠ Michala Vileca 

     

    ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

    Príspevok na štúdium v základnej umeleckej škole 

    1. Na čiastočnú úhradu nákladov spojených so štúdiom v základnej umeleckej škole zriadenej Mestom Bardejov v hudobnom odbore, výtvarnom odbore, tanečnom odbore a literárno-dramatickom odbore (ďalej len HO, VO, TO, LDO) sa prispieva v prípade odovzdania čestného vyhlásenia o poskytnutí súhlasu na započítanie do zberu údajov:

     a) zákonný zástupca žiaka/dospelá osoba do 25 rokov veku mesačne sumou: 

    • pre deti vo veku pred plnením povinnej školskej dochádzky 6,00 € 
    • pre individuálne prípravné štúdium v HO 7,00 €
    • pre skupinové prípravné štúdium vo VO, TO, LDO 7,00 €
    • pre individuálne štúdium v HO žiakov základných a stredných škôl 8,00 €
    • pre skupinové štúdium v HO, VO, TO a LDO žiakov základných a stredných škôl 7,00 €
    • pre individuálne štúdium dvoch hlavných predmetov v HO 18,00 €
    • pre individuálne štúdium hlavného a obligátneho predmetu v HO 12,00 €
    • pre individuálne rozšírené štúdium v HO 12,00 €
    • pre skupinové rozšírené štúdium v HO, TO, LDO 12,00 €

    b) dospelá osoba nad 25 rokov mesačne sumou:

    • pre dospelú pracujúcu osobu vo všetkých odboroch 35,00 €
    • pre dospelú osobu – dôchodcu a osobu bez vlastného príjmu vo všetkých odboroch 15,00 €

    2. Ak zákonný zástupca alebo dospelá osoba do 25 rokov neodovzdá škole čestné vyhlásenie o poskytnutí súhlasu na započítanie do zberu údajov k 15.9. kalendárneho roka, bude žiak/dospelá osoba zaradený/á u iného poskytovateľa umeleckého vzdelania, zákonný zástupca/dospelá osoba prispieva mesačne sumou:

    a)

    • pre individuálne vyučovanie 50,00 €

    b)

    • pre skupinové vyučovanie 30,00 €

    3. Príspevok na čiastočnú úhradu nákladov pre jedno skupinové štúdium sa zníži na polovicu (50%):

    a) ak žiak študuje dva odbory naraz,

    b) každému ďalšiemu súrodencovi v skupinovom vyučovaní.

     

    4. Príspevok na čiastočnú úhradu výdavkov na štúdium v základnej umeleckej škole sa neuhrádza, ak plnoletý žiak alebo zákonný zástupca neplnoletého žiaka o to písomne požiada a je členom domácnosti, ktorej sa poskytuje pomoc v hmotnej núdzi podľa osobitného predpisu.  Odpustenie príspevku sa však vzťahuje iba na štúdium jedného umeleckého odboru.

    5. Príspevok v základnej umeleckej škole sa na základe rozhodnutia zriaďovateľa odpustí:

    a) ak žiak má prerušenú dochádzku na viac ako 30 po sebe nasledujúcich kalendárnych dní z dôvodu choroby alebo z rodinných dôvodov preukázateľným spôsobom (preukázateľným spôsobom je predloženie potvrdenia od lekára – ak je dôvodom choroba alebo čestné vyhlásenie zákonného zástupcu o rodinných dôvodoch prerušenia štúdia v základnej umeleckej škole). Žiadosti sa predkladajú riaditeľovi školy.

    b) ak bola prerušená prevádzka ZUŠ z dôvodu mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu.