OBSAH

 • Vyučovanie v ZUŠ Michala Vileca bude od 1. 3. 2021 prebiehať naďalej DIŠTANČNOU FORMOU

  V súvislosti s negatívnym vývojom počtu nakazených vírusom Covid v meste a okrese Bardejov, na základe konzultácie s regionálnym epidemiológom, záverov dnešného krízového štábu Mesta Bardejov,

  bude vyučovanie žiakov našej ZUŠ  prebiehať od pondelka 1.3.2021 naďalej dištančnou formou.

   

  O dátume nástupu na prezenčnú formu vyučovania Vás budeme v predstihu informovať. 

  Ďakujeme, že ste s nami.  

 • Vážení rodičia a milí priatelia našej ZUŠ " pomôžte nám skvalitniť výchovno-vzdelávací proces na škole darovaním 2% z dane "

 • Jarné prázdniny ...

  ...od 20.02.2021 - 28.02.2021 ...

  oddychujte Vaša ZUŠka  

 • Aktualizácia údajov

  Dáta z programu aScAgenda boli aktualizované
 • Zabavte sa s nami a zapojte sa do našej "VEĽKEJ SNOW CHALLENGE"

 • OD NÁS - PRE VÁS

  Koncerty z domu ...

  Nevynechajte náš FB a pozrite si výtvarné práce našich žiakov a naše   

  KONCERTY Z DOMU ... 

 • Vyučovanie v ZUŠ Michala Vileca bude od 9. 2. 2021 prebiehať naďalej DIŠTANČNOU FORMOU


  Na základe zamedzenia zvýšenej mobility žiakov a ich rodičov z celého bardejovského okresu, ktorí našu ZUŠ navštevujú, sa Mestský krízový štáb rozhodol, že sa od zajtra 9. februára 2021 na ZUŠ Michala Vileca neobnoví prezenčná forma vyučovania pre žiakov hudobného odboru, ktorí navštevujú  1.- 4. ročník ZŠ. 
  Vyučovanie v ZUŠ Michala Vileca v Bardejove bude aj naďalej prebiehať DIŠTANČNOU FORMOU –  tak, ako doteraz.
  V prípade akýchkoľvek zmien týkajúcich sa nástupu na prezenčnú formu vyučovania Vás budeme v predstihu informovať. 
  Ďakujeme Vám za vašu priazeň, veľmi si vážime, že ste nám zostali verní aj v týchto neľahkých časoch.  
  Vaša ZUŠ Michala Vileca.

 • Oznam k vydávaniu výpisov hodnotenia za 1. polrok šk. roka 2020/2021

  Vážení rodičia !!!

  Na základe rozhodnutia pedagogickej rady v súlade s usmernením Ministerstva školstva zo dňa 19. 1. 2021 budú výpisy hodnotenia za 1. polrok školského roka 2020/2021 doručené žiakom osobne až v dobe návratu do školy.

  Keďže sa z dôvodu prerušeného vyučovania nepodarilo naplniť ciele všetkých predmetov plnohodnotnou realizáciou, oznamujeme Vám, že na základe rozhodnutia pedagogickej rady ZUŠ Michala Vileca o hodnotení žiakov v čase mimoriadnej situácie sa v predmetoch :  

  • Hudobný odbor : štvorručná hra, inštrumentálny sprievod, komorná hra, komorný spev, zborový spev, tanečná alebo džezová skupina, súborová hra, hra v orchestri a práca v súbore, hudba a počítač a obligátny nástroj  /len ak sa dištančne predmet nevyučoval/  
  • Výtvarný odbor : grafika a vybrané state z teórie umenia
  • Tanečný odbor :  súborová práca
  • Literárno dramatický odbor : prednes, práca v súbore, pohyb, dejiny dramatickej  tvorby                 

  budú žiaci klasifikovať formou :  absolvoval/absolvovala.

   

  Žiaci, ktorí majú predĺženú klasifikáciu do 31.03.2021, budú mať k tomuto dátumu vystavený aj Výpis hodnotenia za I. polrok šk. roka 2020/2021

   

                                                                                                                           Riaditeľstvo ZUŠ Michala Vileca

   

  foto zdroj : webnoviny.sk

 • POZOR !!! Nový email našej ZUŠ

  zusmvilecabj@gmail.com

 • Oznámenie Riaditeľstva školy o vyučovaní od 11.1.2021

  Oznámenie Riaditeľstva školy o vyučovaní od 11.1.2021

  Riaditeľstvo Základnej umeleckej školy Michala Vileca v Bardejove oznamuje rodičom a žiakom školy, že od 11.1.2021 sa na škole bude vyučovať DIŠTANČNE vo všetkých odboroch a ročníkoch, prípravného štúdia,   I. a II. stupňa základného štúdia a v štúdiu pre dospelých. Predpokladaný  začiatok prezenčného vyučovania podľa vývoja epidemiologickej situácie je 25.1.2021. O podrobných  podmienkach návratu do škôl vás budeme informovať na webovej stránke školy a na našom facebooku. 

 • Šťastný Nový rok 2021

  Prajeme Vám všetkým krásny a šťastný Nový rok 2021.  

 • Krásne Vianoce ....

  Krásne Vianoce Vám praje ...

  celý kolektív ZUŠ Michala Vileca.

  Vianočné prázdniny sa uskutočnia od 21. decembra 2020 do 8. januára 2021

  ĎAKUJEME. 

 • Vianočné "domáce" vystúpenia ...

  Sledujte krásne vianočné vystúpenia a vianočné výtvarné práce našich žiakov na FB stránke ZUŠ. 

 • Voľby členov rady školy

  Vážení rodičia,

   

  od 15.12.2020 od 10:00 sa uskutočnia voľby členov do Rady školy zo zástupcov rodičov per rollam prostredníctvom prístupov do EduPage. Hlasovanie bude uzavreté v stredu 16.12.2020 o 20:00.

  Každý rodič dostane túto informáciu vo forme správy  -  „Prihlasovanie“ do svojho EduPage konta. Kto nemá Edupage konto, príde Vám informačný email na adresu, ktorú ste nám zadali, s inštrukciami ako sa do EduPage prihlásiť. 

  Samotné hlasovanie a jeho zadávanie je v programe EduPage, je intuitívne a založené na klikaní Vami vybratých kandidátov. Môžete ich zvoliť najviac štyroch. Voľba je anonymná. Volia sa navrhnutí, triedni kandidáti, jeden za každú triedu. Ak chcete kandidovať a neboli ste oslovený ako triedny kandidát, resp. viete o takom rodičovi, kontaktujte poverenú osobu do utorka 15.12.2020 do 9.00 na emailovú adresu zastupca.zus@gmail.com, resp. triedneho učiteľa. Tiež použite tento kontakt, ak máte otázky technického zabezpečenia volieb.

  Ďakujeme, že sa zapojíte.

 • ...aj takto spolu doma pokračujeme ..

  Ahojte !!!

  Naši ZUŠkári ani v tejto dobe doma nezaháľajú a pokračujú vo svojom vzdelávaní – hrajú, cvičia, tancujú, kreslia ... Sme radi, že Vás môžeme aj touto formou potešiť  a tak Vám priblížiť spoločnú domácu prácu našich žiakov a ich učiteľov.

  Naša ZUŠka už od prvého dňa mimoriadnej situácie pracuje dištančnou formou vyučovania vo všetkých hlavných predmetoch, pracujeme online - chceme sa čo najviac priblížiť k našim žiakom.  Výsledky našej spoločnej práce môžete vidieť a počúvať na našom – Koncerte z domu.

  ...jednotlivé čísla nášho koncertu a všetky práce našich mladých výtvarníkov môžete sledovať na našom FB 

                   

 • Pokračujeme v dištančnej forme...

 • Mimoriadny oznam !!!

  Predĺženie uzavretia   školy ....

  Na základe odporúčania RÚVZ v Bardejove

  a rozhodnutia krízového štábu mesta Bardejov

  sa z dôvodu nepriaznivého vývoja epidemiologickej situácii šírenia vírusového ochorenia COVID-19

  v okrese Bardejov

  PREDLŽUJE 

  uzavretie ZUŠ Michala Vileca do 28.10. 2020

  t.j. do jesenných prázdnin.

  Výuka všetkých žiakov bude aj naďalej prebiehať dištančnou formou vzdelávania prostredníctvom informačných technológií.

  Bližšie informácie o pokračovaní resp. zmenách v dištačnej forme vyučovania u triednych učiteľoch.  

 • Vyhlásenie Mgr. Reného Semanišina, vedúceho odboru školstva a kultúry v Bardejove, k dôvodom predĺženia uzavretia škôl

  Vážení rodičia,

  Milí žiaci,

  rozhodnutie o prechode základných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta, od 5. – 16. októbra na dištančné vyučovanie,  sa ukázalo ako prezieravé, zodpovedné, zmysluplné a správne. Aj vďaka tomuto opatreniu sa podarilo výrazne zamedziť výraznejšiemu šíreniu nákazy Covid – 19, ktorá má v našom meste a okrese výrazne narastajúcu tendenciu. Z hľadiska epidemiologických štatistík, počtu nakazených na počet obyvateľov, napriek prijatým opatreniam,  sa dnes nachádzame v okrese a meste Bardejov na úrovni Českej republiky, kde je situácia mimoriadne vážna, to len pre porovnanie. Na Slovensku sme v tejto štatistike na prvom mieste a to rozhodne nie je nič pozitívne. Plne si uvedomujeme, že najmä pre rodičov žiakov prvého stupňa základných škôl, ktorí musia zostať  pri svojich  deťoch,  je toto opatrenie výrazne obmedzujúce. V plnom rozsahu si uvedomujeme aj obmedzenia, ktoré sa týkajú najmä prvákov pri vyučovaní základných  návykov a zručností v oblasti písania a matematiky . Včera do nočných hodín sme telefonicky konzultovali ďalší postup a dnes sme museli prijať rozhodnutie. Po zvážení všetkých okolností, zvážení argumentov pre a proti, vzhľadom k rekordným číslam pribúdania nákazy na dennej báze, šíreniu ochorenia najmä v rodinách, aj v jednotlivých obciach odkiaľ prichádzajú žiaci na vyučovanie, v záujme eliminovania rizík šírenia nákazy, na základe odporúčania Regionálneho úradu verejného zdravotníctva, na základe všeobecne prijatých opatrení, sme prijali rozhodnutie o pokračovaní dištančného vyučovania všetkých základných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Bardejov do začiatku jesenných prázdnin 28.10. 2020. Napokon takéto rozhodnutie prijali aj iní zriaďovatelia, s ktorými sme v kontakte. V záujme ochrany zdravia žiakov, v záujme zvrátenia negatívneho vývoja pandemickej situácie COVID -19. V záujme ochrany zdravia Vás všetkých, aby sme sa čoskoro mohli vrátiť do normálneho chodu života. Je to pre nás všetkých veľmi dôležité. Ešte raz výzva. Toto nie sú klasické prázdniny. Preto prosíme žiakov , v plnom rozsahu rešpektujte pokyny svojich škôl a učiteľov a zúčastňujte sa dištančného vyučovania. Rovnako sa prosím nestretávajte so svojimi spolužiakmi, je to forma karantény, aby sa ochorenie ďalej nešírilo. Neohrozujte seba, svojich rodičov a blízkych.  Aj doma buďte všetci zodpovední a obozretní iba takto majú tieto opatrenia význam. Materské školy zatiaľ zostávajú v normálnom režime, aj keď v prísnom a niektoré i obmedzenom režime, keďže aj tam evidujeme prípady nákazy a niektoré triedy museli byť uvedené do domácej karantény.

  Prijmite to prosím s pochopením, buďme zodpovední. Hlavne dávajme na seba pozor, buďme zodpovední voči sebe aj ostatným , jedzme vitamíny, aby sme takéto rozhodnutia už nemuseli prijímať.

   

   

                                                                                                                                Mgr. René Semanišin

                                                                                                                 vedúci odboru školstva a kultúry

 • Mimoriadny oznam !!!

  Na základe odporúčania RÚVZ v Bardejove a rozhodnutia krízového štábu mesta Bardejov sa

  z dôvodu šírenia vírusového ochorenia COVID-19

  a v záujme ochrany zdravia našich žiakov

   PRERUŠUJE 

  výchovno – vzdelávací proces na ZUŠ Michala Vileca prezenčnou formou  

  na 10 pracovných dní od 5.10.2020 do 16.10.2020.

   

  Výuka všetkých žiakov prechádza na dištančné vzdelávanie.

Novinky

Kontakt

 • Základná umelecká škola Michala Vileca
  Hurbanova 10, 085 01 Bardejov
 • +421 54 4722365

Fotogaléria