OBSAH

História školy Michal Vilec Profil školy Elokované pracoviská Zamestnanci školy Školský vzdelávací program Školský poriadok Umelecká rada Rada školy Rodičovská rada Výška školného

O Škole

Profil školy

Všeobecná charakteristika školy

       ZUŠ Michala Vileca v Bardejove  je plnoorganizovaná škola v sieti škôl MŠ SR. Vyše 800 žiakov z Bardejova a okolitých obcí študuje v odboroch:

  • Hudobný odbor - HO
  • Výtvarný odbor - VO
  • Tanečný odbor -  TO
  • Literárno-dramatický odbor – LDO

     Základná umelecká škola organizuje podľa zákona 245/2008 Z. z. § 51 prípravné štúdium, základné štúdium  a štúdium pre dospelých.

Úspešným absolvovaním vzdelávacieho programu odboru vzdelávania v základnej umeleckej škole získa žiak:

  1. ISCED 1B, primárne umelecké vzdelanie, ktoré získa žiak úspešným absolvovaním posledného ročníka vzdelávacieho programu pre prvú časť prvého stupňa základného štúdia základnej umeleckej školy; dokladom o získanom stupni vzdelania je vysvedčenie s doložkou,
  2. ISCED 2B, nižšie sekundárne vzdelanie, ktoré získa žiak úspešným absolvovaním posledného ročníka vzdelávacieho programu pre druhú časť prvého stupňa základného štúdia základnej umeleckej školy; dokladom o získanom stupni vzdelania je vysvedčenie s doložkou.

 

(ISCED – International Standard Classification of Education, Medzinárodná štandardná klasifikácia vzdelávania)

 

Počiatky Základnej umeleckej školy ako takej vznikli 6.8. 1938.

Základná umelecká škola je zriadená mestom Bardejov  zriaďovacou listinou č.057394/96  zo dňa 27.12.1996 s účinnosťou 1.1. 1997 a od 1.1.2007 je samostatnou príspevkovou organizáciou. Hospodárenie zabezpečuje na základe rozpočtu a pravidiel platných pre príspevkové organizácie. Od roku 1997 nesie škola čestný názov „ Základná umelecká škola Michala Vileca“. 

 

Vlastné zameranie ZUŠ M. Vileca v Bardejove  

 

          Naša Základná umelecká škola Michal Vileca je škola s viac ako 75 ročnou tradíciou umeleckého školstva.

Sme škola kde sa v umeleckej práci snúbi  moderný trend v umení s tradíciou kultúrneho dedičstva šarišského folklóru.   Na ZUŠ Michala Vileca, majú možnosť vzdelávať sa  predovšetkým    tí    žiaci,    ktorí navštevujú ZŠ a SŠ,  osobitnú pozornosť venujeme podchyteniu nadaných  detí v MŠ,   ale   radi  privítame    aj dospelých   bez hornej vekovej hranice. Do výchovno –vzdelávacieho procesu    integrujeme    aj      žiakov   so   sociálne slabších skupín zohľadňujeme   ich  finančnú situáciu. Prácu žiakov a  ich      pedagógov       prezentujeme    pri       rôznych  príležitostiach a    to    pri    rôznych  domácich, ale aj zahraničných  projektoch,  v    spolupráci   s  rôznymi  inštitúciami      na rôznych      podujatiach         školy,  charitatívnych vystúpeniach,  pri      participácii     na      kultúrnych      aktivitách  mesta  Bardejov....

Kronika   školy,   fotodokumentácia, videonahrávky a  tablá   absolventov   sa   každoročne   rozrastajú, čo je dôkazom, že naša    škola    je     živá     a   stále   plná  mladých umelcov.  Pravidelne oceňujeme   najlepších   absolventov     školy   a  žiakov,   ktorí   v  uplynulom  školskom  roku  najvýraznejšie    reprezentovali  našu ZUŠ. Zvlášť       dôležitá     je    príprava žiakov na odborné  stredné a vysoké školy, mnohí naši absolventi úspešne pokračujú v   štúdiu     na        školách      umeleckého      zamerania.      Predovšetkým    však        pripravujeme mladých ľudí, aby sa z nich stali vnímaví  prijímatelia    umenia    na      koncertoch,  v  divadlách,   tanečných  doskách, či galériách.  Výchovou         a        vzdelávaním      zabezpečujeme  v koncepčnej línii  všestranný rozvoj osobnosti podľa  platných  učebných plánov  ŠVP  a ŠkVP. 

Novinky

Kontakt

  • Základná umelecká škola Michala Vileca
    Hurbanova 10, 085 01 Bardejov
  • +421 54 4722365

Fotogaléria